Algemene voorwaarden

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen
Bij Dion en een cliënt waarop Bij Dion deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon
1. De medewerkers van Bij Dion zullen de behandelingen naar beste inzicht en
vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een
goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
3. De medewerkers van Bij Dion zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
4. De medewerkers van Bij Dion zullen de cliënt inlichten over de financiële
consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Bij Dion melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bij Dion het gehele
honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag
de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium
van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon
aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium
van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Bij Dion moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te
houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet
en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy
1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens,
waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren
van de behandelingen.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een
klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de
richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden
zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling
1. Bij Dion vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de
salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad
strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en
eventuele producten te voldoen.
5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en/of fouten.

6. Aansprakelijkheid
1. Bij Dion is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de
medewerker van Bij Dion is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of
onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden,
vrijetijdsbesteding.
2. Bij Dion is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke
eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo
spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk
gemeld worden aan de eigenaar van Bij Dion
2. Bij Dion moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Bij Dion de behandeling
opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar
zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Bij Dion het aankoopbedrag van de
producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Indien Bij Dion en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager
het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie
1. Bij Dion geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en
producten.
2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte
gebracht tijdens de behandeling.
3. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling
en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Geheimhouding
1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt
heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard
van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke
uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Specialisatie
1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal
behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de medewerker van Bij Dion.
3. De medewerker van Bij Dion zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie
voor de zorgverzekeraar.
4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
6. Bij Dion is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van
de declaratie aan de zorgverzekeraar.

11. Beschadiging en/of diefstal
1. Bij Dion heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt
meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Bij Dion meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft
de medewerker van Bij Dion het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren
zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Bij Dion wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van
schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de
HAM code van schoonheidsspecialisten.

13. Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Bij Dion en de cliënt is het Nederlandse recht van
toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Bij Dion en zijn ook
in de salon beschikbaar.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de overeenkomst.